Oogdialoog in het kort

Oogdialoog is het platform dat zich richt op ondersteuning en versterking van de positie van oogpatiënten en hun verenigingen. Deelnemers aan Oogdialoog zijn vier zelfstandige verenigingen, met samen bijna 6000 leden. Door overleg versterken zij de stem van hun achterban in samenwerkingsprojecten en -koepels. Doel is om de collectieve belangen van en voor mensen met een visuele - of andere – aandoening te behartigen. De aandoeninggerichte belangenbehartiging, informatievoorziening, en het lotgenotencontact worden door de deelnemende verenigingen zelf uitgevoerd. Met vrijwilligers uit eigen kring. 

 

Aanvulling op eigen activiteiten

Collectieve maatschappelijke belangenbehartiging is voor de deelnemers aan Oogdialoog  een noodzakelijke aanvulling op hun eigen activiteiten. Die eigen activiteiten zijn gericht op het behoud en versterking van de 'eigen regie' van oogpatiënten, meestal mensen met één specifieke oogaandoening. Doelstelling een goede oogzorgketen op medisch en paramedisch gebied. De steun van ervaringsdeskundigen uit eigen kring, het lotgenotencontact, is voor velen een belangrijke - en relatief goedkope - aanvulling op het werk van de professionele delen van de oogzorg. Het overleg van Oogdialoog is voortgekomen uit het voucherproject OOG 2013 - 2015. Het richt zich daarnaast ook op de koepelorganisaties Ieder(in), NPCF, VSOP en de koepels voor oogonderzoek. Het voucherproject OOG houdt zich bezig met toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden van onder andere gebouwen, openbaar vervoer en websites, en met de kwaliteit van de oogzorgketen. Het penvoerderschap van het voucherproject OOG en de uitvoering van veel andere collectieve taken voor mensen met een visuele aandoening berusten bij de Oogvereniging. Het voucherproject en de andere genoemde koepels zijn goede voertuigen voor het patiëntenoverleg met overheid en verzekeraars. Deze collectieve belangenbehartiging en informatievoorziening wordt grotendeels gefinancierd door de overheid, door ANBI-fondsen en door andere instellingen: gezamenlijk overleg over de besteding van die gelden voor oogpatiënten ontbreekt echter nog.   

 

Schaalgrootte

De partners binnen Oogdialoog willen zoveel mogelijk gebruik maken van de ervaring en bereidheid tot inzet van de leden en vrijwilligers van deze verenigingen. Deze inzet is veelal gekoppeld aan de redenen waarom leden voor hun vereniging kozen. In grote delen van de oogzorg is een aandoeningspecifieke aanpak de meest voor de hand liggende benadering. Zoals samenwerking is voor de collectieve aangelegenheden. Onnodige schaalvergroting leidt niet tot versterking maar eerder tot verzwakking van deze werkwijze: de herkenbaarheid voor potentiële leden en vrijwilligers neemt af. Een groter beroep op betaalde krachten en professionele bestuurders van buitenaf wordt onvermijdelijk.


Zo licht mogelijk

Oogdialoog is een lichte overlegstructuur: waar nodig wordt gebruik gemaakt van de bestuurs- en kaderleden en medewerkers van deelnemende verenigingen. Eigen identiteit en werkterrein van de deelnemende organisaties blijven onveranderd. Een lichte samenwerking waarin onderling vertrouwen kan groeien, kan uitgangspunt zijn tot verdere samenwerking. De deelnemers aan Oogdialoog kiezen in het belang van hun leden dan ook voorlopig voor deze lichte vorm van samenwerking.

 

Oogdialoog wordt gevormd door:

Hoornvlies Patiënten Vereniging HPV

De HPV is een vereniging van patiënten voor patiënten,
met als doel het bevorderen van het welzijn en het behartigen van de belangen van mensen, die lijden aan ziekten aan het hoornvlies. Voor de juiste informatievoorziening in nauwe samenwerking met de gespecialiseerde oogartsen.

www.oogvooru.nl T. 071 - 519 1077

 

Macula Vereniging

De Macula Vereniging biedt steun en perspectief aan mensen met MaculaDegeneratie en aan hun directe omgeving. MD is de meest voorkomende oorzaak van slechtziendheid bij ouderen. De Macula Vereniging is er voor alle vormen van MD, waaronder ook Juveniele MD en aanverwante aandoeningen.

www.maculaverenigingvereniging.nl T. 030 - 298 0707

 

Nederlandse Christelijke Blinden- en slechtziendenbond (NCB)

De NCB beoogt vanuit een Bijbelse bewogenheid steun en informatie te bieden aan blinden en mensen met een visuele beperking. In dezelfde lijn tracht zij de belangen van deze groep in het algemeen en van haar leden in het bijzonder te behartigen.

www.ncb-bond.nl   T. 0172 - 615 883

 

Vereniging OOG in OOG

Vereniging OOG in OOG komt op voor het welzijn en de belangen van mensen met een (aangeboren) afwijking aan één of twee ogen, zoals anoph-/microphthalmie, en alle mensen met een oogprothese en/of die kijken met één oog.

www.ver-ooginoog.nl T. 020 - 696 4706